Malene Thøgersen

Idans analyser og rapporter
 • Motionstilbud i Ældre Sagen
  Af Henriette Bjerrum, Malene Thøgersen, Idrættens Analyseinstitut og Videncenter for Folkeoplysning, August 2020
  Rapporten undersøger Ældre Sagens udbud af motionsaktiviteter og ser nærmere på deltagere og frivillige i Ældre Sagens motionstilbud.
  Mere info PDF
 • Fritidsfaciliteterne i Fredensborg Kommune
  Af Bjarne Ibsen, Malene Thøgersen, Lau Tofft-Jørgensen, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet (med bidrag fra Idrættens Analyseinstitut), 2012
  Rapporten undersøger borgerne i Fredensborg Kommunes brug af kommunens fritidsfaciliteter. Undersøgelsen er gennemført med henblik på at kunne danne grundlag for fremtidig planlægning på området for fritidsfaciliteter i kommunen.
  Mere info PDF
 • Nye stier i den kommunale idrætspolitik
  Af Bjarne Ibsen, Per Jørgensen, Peter Sandholt, Malene Thøgersen, Niels Martin Vind, Johnny Wøllekær, Peter Jul Jacobsen, Lisbeth Møller, Gitte Petersen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund for Idrættens Analyseinstitut, Februar 2009
  Antologi redigeret af Bjarne Ibsen for Idan. Bogen diskuterer de nye tendenser i kommunal idrætspolitik, der for alvor er slået igennem i forbindelse med kommunalreformen i 2007.
  Mere info PDF
Analyser og rapporter
Andre udgivelser
Vifos analyser og rapporter
 • De uniformerede korps i fem af Danmarks største kommuner
  Af Aline van Bedaf, Henriette Bjerrum, Malene Thøgersen, Videncenter for Folkeoplysning, Maj 2021
  Rapporten giver et overblik over de uniformerede korps' udbredelse, rammer og vilkår på tværs af Københavns, Aarhus, Odense, Aalborg og Randers Kommuner. Undersøgelsen ser på forskelle og ligheder mellem de fem kommuner og giver desuden et indblik i korpsenes brug af faciliteter samt samspillet med kommunerne.
  Mere info PDF
 • Folkeoplysningen i kommunerne. Delrapport 2: Den folkeoplysende voksenundervisning
  Af Malene Thøgersen, Videncenter for Folkeoplysning, Marts 2021
  Undersøgelsen ’Folkeoplysningen i kommunerne’, har til formål at give et samlet overblik over omfanget af og rammerne for de folkeoplysende aktiviteter i kommunerne. Delrapport 2 har fokus på den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoleområdet).
  Mere info PDF
 • Folkeoplysningen i kommunerne. Delrapport 4: Tværgående temaer på folkeoplysningsområdet
  Af Malene Thøgersen, Videncenter for Folkeoplysning, Marts 2021
  Undersøgelsen ’Folkeoplysningen i kommunerne’, har til formål at give et samlet overblik over omfanget af og rammerne for de folkeoplysende aktiviteter i kommunerne. Delrapport 4 sætter fokus på de tværgående temaer inden for folkeoplysningen i kommunerne (eksempelvis folkeoplysningspolitikker, § 35 stk. 2- udvalg, udviklingsmidler mv.).
  Mere info PDF
 • Folkeoplysningen i kommunerne. Delrapport 1: Hovedresultater og datagrundlag
  Af Malene Thøgersen, Mette Eske, Videncenter for Folkeoplysning, Marts 2021
  Undersøgelsen ’Folkeoplysningen i kommunerne’, har til formål at give et samlet overblik over omfanget af og rammerne for de folkeoplysende aktiviteter i kommunerne. Delrapport 1 opsummerer indholdet og hovedresultaterne for hver af de øvrige delrapporter.
  Mere info PDF
 • Lokale samråd på kultur-, idræts- og fritidsområdet. En landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt lokale samråd
  Af Malene Thøgersen, Jalte Blom, Henriette Bjerrum, Astrid Margon Simonsen, Videncenter for Folkeoplysning/Idrættens Analyseinstitut, Februar 2021
  Delrapporten beskriver resultaterne af en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse til de 224 samråd i Danmark. Rapporten giver et indblik i, hvordan samrådene er organiseret, hvilke opgaver de løser, og hvordan de samarbejder med kommunerne.
  Mere info PDF
 • Evaluering af ændringen af folkeoplysningsloven
  Af Malene Thøgersen, Henriette Bjerrum, Videncenter for Folkeoplysning, August 2020
  Rapporten er en evaluering af ændringen af folkeoplysningsloven med titlen ’Indsats mod foreninger, som modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder’, som trådte i kraft i januar 2017. Formålet med evalueringen er at undersøge, hvordan de nye bestemmelser er blevet implementeret i kommunerne, og hvilken effekt de nye regler har haft.
  Mere info PDF
 • Fritidsaktiviteter under coronanedlukningen - Danskernes kreative, kulturelle og religiøse fritidsaktiviteter før og under nedlukningen
  Af Malene Thøgersen, Videncenter for Folkeoplysning, Juni 2020
  Notatet ser nærmere på danskernes deltagelse i kreative, kulturelle og religiøse fritidsaktiviteter før og under coronanedlukningen, og ser på mønstre på tværs af befolkningsgrupper og aktivitetstyper. Samtidig belyser notatet brugen af digitale tilbud i forbindelse med disse fritidsaktiviteter.
  Mere info PDF
 • Evaluering af Syng, spis og snak
  Af Malene Thøgersen, Henriette Bjerrum, Videncenter for Folkeoplysning, Oktober 2019
  Rapporten evaluerer Folkehøjskolernes Forening i Danmarks projekt 'Syng, spis og snak', der gennem en kombination af spise- og sangfællesskaber har til formål at bringe folk sammen omkring fællessang på tværs af forskellige samfundslag.
  Mere info PDF
 • Evaluering af Hearts & Minds 2015-2018
  Af Malene Thøgersen, Videncenter for Folkeoplysning, Juni 2019
  Evalueringen af Folkeuniversitetets Hearts & Minds festival har til formål at skabe en erfaringsopsamling på festivalen i perioden 2015-2018 samt at komme med fremadskuende perspektiver og anbefalinger til Folkeuniversitetets videre arbejde. Fokus i evalueringen er bl.a. på målgrupper, geografisk spredning og samarbejdsrelationer.
  Mere info PDF
 • Højskolernes værdier. En analyse af folkehøjskolernes værdigrundlag.
  Af Johanne Gydesen, Malene Thøgersen, Videncenter for Folkeoplysning, Februar 2019
  Med udgangspunkt i højskolernes skriftlige værdigrundlag har dette notat til formål at give en nærmere karakteristik af højskolernes værdier og visioner og variationen i disse på tværs af forskellige højskoler og højskoletyper. På et mere overordnet plan er det hensigten, at notatet kan give et uddybende indblik i skoleformens særlige karakteristika og højskolernes værdimæssige roller og positioner i samfundet som helhed.
  Mere info PDF
 • Folkehøjskolerne i Danmark. Hvordan har de det?
  Af Malene Thøgersen, Henriette Bjerrum, Johanne Gydesen, Videncenter for Folkeoplysning, September 2018
  Rapporten sætter fokus på de danske folkehøjskoler anno 2017 og giver et samlet indblik i højskolernes vilkår, rolle og situation set ud fra højskolernes eget perspektiv.
  Mere info PDF
 • Aftenskolerne – hvordan har de det?
  Af Henriette Bjerrum, Malene Thøgersen, Videncenter for Folkeoplysning, Juni 2018
  Rapporten giver et indblik i den store variation, der findes på aftenskoleområdet, og giver indsigt i skolernes særlige karakteristika og aktiviteter. Derudover belyser undersøgelsen, hvordan aftenskolerne selv ser på deres nuværende roller, udfordringer og potentialer.
  Mere info PDF
 • Specialpædagogisk støtte på højskoleområdet - Analyse af tilskud til specialundervisning og elever med svære handicap på højskolerne
  Af Henriette Bjerrum, Malene Thøgersen, Videncenter for Folkeoplysning , Marts 2018
  Rapporten belyser brugen af SPS-ordningen på højskolerne, fordele og ulemper ved den nuværende ordning samt ordningens bæredygtighed. Ud over en undersøgelse af højskolernes ordning bidrager rapporten med perspektiverende analyser af lignende ordninger på andre områder.
  Mere info PDF
 • Aftenskoleområdet i Vordingborg Kommune. En analyse af aftenskolernes roller og potentialer
  Af Malene Thøgersen, Henriette Bjerrum, Videncenter for Folkeoplysning, Marts 2018
  Rapporten ser nærmere på aftenskolernes udfordringer, potentialer og betydning i Vordingborg Kommune i et udviklingsmæssigt perspektiv.
  Mere info PDF
 • Folkeoplysende og internationale aktiviteter på højskolerne. Hovedrapport: Evaluering af Folkeoplysningspuljen og Den Internationale Pulje 2014-2016.
  Af Malene Thøgersen, Videncenter for Folkeoplysning, December 2017
  Vifo har evalueret to puljer på højskoleområdet, Folkeoplysningspuljen og Den Internationale Pulje, for FFD. Evalueringen belyser, i hvilken udstrækning og på hvilken måde projekterne har opfyldt de kriterier, der er lagt til grund for bevillingen, samt forsøger at udbrede erfaringer og inspiration til andre institutioner.
  Mere info PDF
 • Borgernes fritidsvaner i Lolland Kommune
  Af Malene Thøgersen, Videncenter for Folkeoplysning, Juli 2017
  Notatet omfatter en borgerundersøgelse, hvis formål er at give indblik i borgernes fritidsvaner i Lolland Kommune samt hvilke mønstre og tendenser, der findes i disse på tværs af køn, alder og social baggrund.
  Mere info PDF
 • Folkeoplysningen i kommunerne. En analyse af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet
  Af Malene Thøgersen, Videncenter for Folkeoplysning, Januar 2017
  Folkeoplysningsloven er en rammelov, der giver de enkelte kommuner stor frihed til selv at udforme rammerne på området. Loven administreres derfor på mange forskellige måder rundt omkring i landet. Det overordnede formål med denne rapport er at give et samlet overblik over omfanget af og rammerne for de folkeoplysende aktiviteter – både på voksenundervisningsområdet og på foreningsområdet.
  Mere info PDF
 • Fritid og trivsel i Aalborg Kommune. En analyse af borgernes fritidsvaner
  Af Malene Thøgersen, Niels Næser, Videncenter for Folkeoplysning, August 2016
  Notatet har til formål at give et indblik i borgernes fritidsvaner i Aalborg Kommune, samt hvilke mønstre og tendenser, der findes i disse på tværs af køn, alder og social baggrund. Analysens hovedfokus er på de aktiviteter, borgerne går til/dyrker på fast basis i deres fritid.
  Mere info PDF
 • Mental sundhed og øget trivsel. Aftenskolernes betydning for borgere i Aalborg Kommune
  Af Henriette Bjerrum, Malene Thøgersen, Videncenter for Folkeoplysning, Juni 2016
  Denne undersøgelse belyser aftenskolernes roller og potentiale i forhold til borgernes mentale sundhed og trivsel i Aalborg Kommune.
  Mere info PDF
 • Folkeuniversitetet - Én organisation, mange virkeligheder
  Af Malene Thøgersen, Henriette Bjerrum, Videncenter for Folkeoplysning, November 2015
  Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) har udarbejdet denne rapport for at skabe overblik over eksisterende og ny viden om Folkeuniversitets historie, økonomi, aktiviteter og organisering.
  Mere info PDF
 • Folkeoplysende og internationale aktiviteter på højskolerne
  Af Malene Thøgersen, Videncenter for Folkeoplysning, Oktober 2015
  Midtvejsnotatet evaluerer de projekter, der foreløbigt er gennemført, og som har modtaget økonomisk støtte fra én af de to puljer, Folkeoplysningspuljen og Den Internationale Pulje, som administreres af Folkehøjskolernes Forening.
  Mere info PDF
 • Tværgående samarbejde blandt folkeoplysningens aktører
  Af Malene Thøgersen, Videncenter for Folkeoplysning, September 2015
  Rapporten formidler resultaterne af projektet 'Tværgående samarbejde blandt folkeoplysningens aktører', der har arbejdet med tværgående samarbejde på tværs af kulturelle og folkeoplysende organisationer og foreninger i lokalområder uden for de store byer. Herunder formidler den eksisterende viden på området og analyserer lokale samarbejdsrelationer.
  Mere info PDF
 • Når foreninger samarbejder...
  Af Malene Thøgersen, Videncenter for Folkeoplysning, September 2015
  Udgivelsen samler i kort form op på hovedresultaterne af rapporten 'Tværgående samarbejde blandt folkeoplysningens aktører', der har undersøgt forskellige foreningers samarbejdsrelationer.
  Mere info PDF

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider, herunder vifo.dk, bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.

Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.