Vifo evaluerer ændring af folkeoplysningsloven

Christiansborg

Vifo evaluerer ændringen af folkeoplysningsloven. Foto: Colourbox

Videncenter for Folkeoplysning har indgået aftale med Kulturministeriet om en evaluering af ændringen af folkeoplysningsloven. Ændringen blev vedtaget som en indsats mod foreninger, som modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

I december 2016 vedtog et flertal i Folketinget en ændring af folkeoplysningsloven som en del af en indsats mod foreninger, som modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

Bl.a. blev det indskærpet, at sådanne foreninger ikke kan få tilskud eller anvist lokaler, og at kommunerne har pligt til at føre tilsyn med, at foreningerne overholder lovens krav. Desuden skal kommunerne offentliggøre indsendte foreningsregnskaber og lister over, hvilke foreninger der har fået støtte og afslag.

Lovændringen var en udmøntning af en bredere politisk aftale rettet mod såkaldte hadprædikanter, dvs. religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske love og værdier.

Alle folketingets partier på nær Alternativet og Enhedslisten tilsluttede sig skærpelsen af folkeoplysningsloven. I forbindelse med ændringen af loven blev det i lovforslagets bemærkninger samtidig fastsat, at lovændringens effekter skulle evalueres efter to år.

Det er denne evaluering, som Videncenter for Folkeoplysning nu foretager for Kulturministeriet. Formålet med evalueringen, som der blev indgået aftale om i slutningen af april, er at undersøge, hvordan folkeoplysningslovens nye bestemmelser er blevet implementeret i kommunerne, og hvilken effekt de nye regler har haft siden deres ikrafttræden i 2017.

Evalueringens fokus er at afdække følgende temaer:

  • Kommunernes procedurer vedrørende tilsyn på området.
  • Omfanget af brugen af de nye bestemmelser i loven i forhold til afslag på tilskud og fratagelse af tilskud.
  • Hvilke typer af foreninger der har fået afslag/har fået frataget tilskud.
  • I hvilket omfang kommunerne har videregivet oplysninger til SKAT og modtaget oplysninger fra SKAT.
  • Kommunernes vurdering af ressourceforbrug som følge af lovændringen.
  • Kommunernes oplevede udfordringer og muligheder ved lovændringen.

Ved at kortlægge disse temaer skal Vifo give et samlet indblik i lovændringens konsekvenser, herunder om kommunerne oplever, at de med lovændringen har fået et brugbart redskab i den daglige forvaltning af folkeoplysningsloven.

Metodisk består evalueringen af en spørgeskemaundersøgelse, der udsendes elektronisk til alle landets kommuners kultur- og fritidsforvaltninger samtidigt med Vifos landsdækkende undersøgelse ’Folkeoplysningen i kommunerne’.

Derudover vil kvalitative casestudier i fire udvalgte kommuner give en dybere indsigt i de kommunale procedurer på området og kommunernes oplevede udfordringer og muligheder. Ligeledes kan casestudierne belyse, hvorvidt kommunerne har oplevet tvivlstilfælde, og hvordan disse tvivlstilfælde er blevet håndteret.

Evalueringen vil samlet tilvejebringe et vidensgrundlag, der skal give mulighed for en vurdering af lovændringens effekter, og som kan danne baggrund for en videre diskussion af de lovmæssige rammer på området.

Yderligere information

 
 

Senioranalytiker Malene Thøgersen, Videncenter for Folkeoplysning
Tlf. 8748 2026, malene.thogersen@vifo.dk

Læs mere om ændringen af folkeoplysningsloven i artiklen 'Stramning af folkeoplysningslov vedtaget'

Se forslaget som vedtaget

Kommentar

* påkrævet felt

*
*
*
Hvad er 5 gange 2?
*


Retningslinjer:
Du er meget velkommen til at kommentere denne artikel. Vifo forbeholder sig dog ret til at afvise kommentarer, som ikke holder sig inden for emnet eller overskrider grænserne for god debattone.

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider, herunder vifo.dk, bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.

Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.